Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1. DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt.

 1. Exploitant: Dimat B.V. als exploitant van de website en gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan De Schans 18-2, 8231KA te Lelystad, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 63311054.
 2. Gebruiker: iedere natuurlijke persoon die zich op de website heeft geregistreerd.
 3. Pro-user: een gebruiker als bedoeld in het vorige lid die tegen betaling van de website gebruik maakt.
 4. Website: www.keezers.net.
 5. Overeenkomst: iedere tussen de gebruiker en de exploitant tot stand gekomen overeenkomst, betreffende:
  1. het gebruik door de gebruiker van het spelaanbod op de website, tot stand gekomen door registratie van de gebruiker op de website;
  2. de additionele overeenkomst (pakket of abonnement) die een pro-user tegen betaling met de exploitant is aangegaan.
 6. Pakket: een additionele overeenkomst als bedoeld in lid 5 onder b die voor een bepaalde tijd wordt aangegaan en die na verstrijken van die bepaalde tijd van rechtswege eindigt.
 7. Abonnement: een additionele overeenkomst als bedoeld in lid 5 onder b die voor een bepaalde tijd wordt aangegaan en die na verstrijken van die bepaalde tijd stilzwijgend wordt verlengd, tenzij de overeenkomst tijdig is opgezegd.

ARTIKEL 2. ALGEMEEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de exploitant en iedere tot stand gekomen overeenkomst. Elke op de website geregistreerde gebruiker is onderworpen aan het bepaalde in deze algemene voorwaarden.
 2. Voordat registratie door de gebruiker op de website plaatsvindt, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden op de website beschikbaar gesteld op zodanige wijze dat deze door de gebruiker eenvoudig kan worden opgeslagen op zijn apparaat.
 3. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. OVER KEEZERS.NET EN HET SPELAANBOD

 1. De exploitant biedt op de website een spelplatform aan. De exploitant maakt het de gebruiker mogelijk om na kosteloze registratie deel te nemen aan het spelaanbod en gebruik te maken van de op de website aangeboden kosteloze content, services en andere diensten. Voor gebruik van speciale spelfunctionaliteiten kan de gebruiker pro-user worden door een pakket of abonnement af te sluiten.
 2. Het spelplatform wordt aan de gebruiker in gebruik gegeven onder de voorwaarden die zijn gesteld in deze algemene voorwaarden, onder de voorwaarden die in het aanbod zijn vermeld en onder de voorwaarden die zijn vastgesteld in de op de website gepubliceerde spelregels.
 3. De aanspraak van de gebruiker op gebruik van het spelaanbod, het gebruik van de overige inhoud, de services en diensten op de website, is afhankelijk van de door de exploitant aangegeven voorwaarden en beperkingen. De in de vorige zin bedoelde voorwaarden en beperkingen kunnen gelden voor alle gebruikers, een groep gebruikers of slechts voor individuele gebruikers.
 4. De gebruiker heeft geen aanspraak op de exploitant ten aanzien van hulp bij de technische configuratie van het apparaat van de gebruiker waarmee de website door de gebruiker wordt benaderd. De gebruiker wordt door middel van het forumgedeelte op de website in de mogelijkheid gesteld ondersteuning te ontvangen ten aanzien van de eventuele onjuiste werking van het spel, ongeacht de oorzaak die hieraan ten grondslag ligt. De gebruiker kan geen aanspraak maken op continue bereikbaarheid van het op de website gepubliceerde telefoonnummer en e-mailadres.
 5. Kosteloze diensten van de exploitant die geen noodzakelijk verband houden met een juiste werking van een betaald spelaanbod in het kader van een pakket of abonnement, kunnen te alle tijde door de exploitant worden beperkt, gewijzigd of stopgezet. De mededeling van dergelijke handelingen zal steeds op de website worden gepubliceerd.
 6. In geval van abonnementen en pakketten wordt het betaalde spelaanbod aan de pro-user in gebruik gegeven "as is"/"zoals beschikbaar" op moment van totstandkoming van het abonnement of pakket. Behoudens voor zover uitdrukkelijk met de pro-user is overeengekomen dat het betaalde spelaanbod onmiskenbaar bepaalde functionaliteiten bezit, wordt het betaalde spelaanbod zonder enige vorm van garantie in gebruik gegeven. De wederpartij kan geen beroep op doen op een tekortkoming van de exploitant gebaseerd op de stelling dat het betaalde spelaanbod niet de functionaliteiten bezit welke niet uitdrukkelijk zijn overeengekomen. Indien de exploitant gedurende de looptijd van het pakket of abonnement ten nadele van de pro-user wijzigingen aanbrengt in, oftewel beperkingen verbindt aan de uitdrukkelijk overeengekomen functionaliteiten van het spelaanbod, is de pro-user gerechtigd het pakket of abonnement met onmiddellijke ingang op te zeggen tegen terugbetaling naar evenredigheid van het na de opzegging niet-genoten gedeelte van het abonnement c.q. pakket, zonder dat de exploitant gehouden is de pro-user verdergaand schadeloos te stellen.

ARTIKEL 4. REGISTRATIE

 1. Gebruik van het spelaanbod op de website is mogelijk nadat de gebruiker zich op de website heeft geregistreerd. Registratie is kosteloos en stelt de gebruiker in staat gebruik te maken van alle kosteloze diensten die op de website worden aangeboden. Nadat de registratieprocedure correct is uitgevoerd, beschikt de gebruiker over een gebruikersnaam en wachtwoord. Met deze gegevens heeft de gebruiker steeds toegang tot zijn account op de website.
 2. Per gebruiker is slechts één account toegestaan.
 3. Voor registratie dienen de volgende gegevens correct en volledig ingevoerd te worden:
  1. De voor- en achternaam en leeftijd van de gebruiker;
  2. Het e-mailadres van de gebruiker. Door het hokje "Stuur mij de nieuwsbrief (1x per maand)" aan te vinken, geeft de gebruiker toestemming voor het ontvangen van nieuwsbrieven die afkomstig zijn van de exploitant. Door de gebruiker verleende toestemming kan te allen tijde door hem worden herroepen op de door de exploitant aangewezen wijze.
  3. Een gebruikersnaam. De gebruiker kan geen aanspraak maken op een bepaalde gebruikersnaam. Het gebruik van beledigende, aanstootgevende of andere in redelijkheid onbetamelijke gebruikersnamen zijn verboden. Zulks ter beoordeling van de exploitant. Bovendien zijn gebruikersnamen verboden die links aanduiden naar internetpagina's, en gebruikersnamen die bepaalde rechten van een andere gebruiker voorwenden. De exploitant is te allen tijde bevoegd ongeoorloofde gebruikersnamen te weigeren, te blokkeren of te verwijderen.
  4. Een zelfgekozen wachtwoord. De gebruiker kan geen aanspraak maken op een bepaald wachtwoord.
 4. Toegang tot het persoonlijke account van de gebruiker is mogelijk nadat op een bevestigingslink is geklikt in een toegestuurde bevestigingse-mail. Deze handeling deblokkeert het account van de gebruiker. Zolang het account geblokkeerd is kan de gebruiker geen gebruik maken van het aanbod op de website.
 5. De gebruiker is verplicht vertrouwelijk om te gaan met zijn aanmeldgegevens voor toegang tot zijn account op de website. Alle handelingen die op het account van de geregistreerde gebruiker zijn verricht, worden deze gebruiker aangerekend.

ARTIKEL 5. RECHT VAN ONTBINDING BIJ PAKKETTEN EN ABONNEMENTEN

 1. Dit artikel is uitsluitend van toepassing op pakketten en abonnementen die middels de website zijn aangegaan door pro-users. In zodanig geval is sprake van een overeenkomst op afstand zoals bedoeld in artikel 6:230g lid 1 onder e van het Burgerlijk Wetboek.
 2. De pro-user is gerechtigd om het afgesloten pakket of abonnement tot 14 dagen na totstandkoming daarvan zonder opgave van redenen te ontbinden.
 3. Bij het aangaan van het pakket of abonnement verklaart de pro-user uitdrukkelijk dat nakoming van het pakket c.q. abonnement door de exploitant binnen de bedenktijd van 14 dagen als bedoeld in het vorige lid, geschiedt op verzoek van de pro-user.
 4. De pro-user kan van zijn recht van ontbinding gebruik maken door daartoe per e-mail of door gebruikmaking van het door de exploitant aangeboden modelformulier voor herroeping een verzoek in te dienen bij de exploitant. Zodra de exploitant in kennis is gesteld van het voornemen van de pro-user om het pakket of abonnement te ontbinden, zal de exploitant de ontbinding zo spoedig mogelijk per e-mail aan de pro-user bevestigen.
 5. Bij uitoefening van het recht van ontbinding na een verzoek als bedoeld in lid 3, is de pro-user de exploitant een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van het pakket of abonnement dat door de exploitant is nagekomen op het moment van uitoefening van het recht van ontbinding, vergeleken met de volledige nakoming van het pakket of abonnement. Het evenredige bedrag dat de pro-user aan de exploitant is verschuldigd, wordt berekend op grond van de totale prijs zoals uitdrukkelijk is overeengekomen.
 6. De exploitant zal de reeds van de pro-user ontvangen betaling, minus het bedrag als bedoeld in het vorige lid, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van het pakket of abonnement aan de gebruiker terugbetalen.

ARTIKEL 6. DUUR EN EINDE VAN ABONNEMENTEN

 1. Abonnementen worden aangegaan voor de uitdrukkelijk overeengekomen looptijd van één, drie, zes dan wel twaalf maanden.
 2. Tenzij het abonnement conform het bepaalde in het volgende lid tijdig is opgezegd, wordt het abonnement, na verstrijken van de overeengekomen bepaalde looptijd stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd.
 3. Opzegging van het abonnement dient te geschieden op de daartoe door de exploitant aangewezen wijze, met inachtneming van een opzegtermijn van een maand, met dien verstande dat het abonnement, voordat deze stilzwijgend is verlengd, kan worden opgezegd uiterlijk de dag voorafgaand aan de dag waarop het abonnement stilzwijgend zou worden verlengd.

ARTIKEL 7. BETALING DOOR PRO-USERS

 1. Betaling voor pakketten en abonnementen dient te geschieden op een van de daartoe door de exploitant aangewezen betaalmethoden. De pro-user is de betaling voor de gehele looptijd van het pakket of abonnement in één keer verschuldigd. De exploitant is niet eerder gehouden het betaalde spelaanbod aan de pro-user beschikbaar te stellen dan nadat de betaling volledig is voldaan.
 2. In geval van een abonnement machtigt de pro-user de exploitant om eventuele vervolgbetalingen periodiek automatisch te incasseren van de creditcard of bankrekening van de pro-user. In geval van opzegging na stilzwijgende verlenging van het abonnement, maakt de pro-user aanspraak op restitutie van het eventueel reeds betaalde bedrag naar evenredigheid van het na de opzegging niet-genoten gedeelte van het abonnement.

ARTIKEL 8. INTELLECTUEEL EIGENDOM

 1. Het spelaanbod op de website en alle daarop gepubliceerde informatie is het volledige eigendom van de exploitant. Het is de gebruiker verboden informatie van de website te wijzigingen, te kopiëren, te publiceren of op andere wijze te verspreiden. De gebruiker verplicht zich de goederen die krachtens intellectueel eigendom van de exploitant zijn beschermd, dan ook slechts aan te wenden voor zover nodig is in verband met het normale gebruik van de website.
 2. In geval van een inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van de exploitant, behoudt de exploitant zich alle rechten voor die hem krachtens de wet toekomen, waaronder het recht op schadevergoeding en onmiddellijke ongedaanmaking van de inbreuk.

ARTIKEL 9. MISBRUIK

 1. Tot misbruik te kwalificeren gedrag is ten strengste verboden. Onder misbruik wordt niet-limitatief verstaan:
  1. het opzettelijk middels de website invoeren van incorrecte en misleidende informatie;
  2. pogingen om de afloop van het spel op de website te beïnvloeden door bijvoorbeeld inbreuk te maken op software of door het gebruik van andere onreglementaire middelen;
  3. het opzettelijk veroorzaken van storingen of defecten ten aanzien van de website of het spel;
  4. het registreren van meerdere accounts ten behoeve van dezelfde gebruiker;
  5. het schenden van overige bepalingen in deze algemene voorwaarden of van bepalingen in het aanbod op de website.
 2. Het is de gebruiker verboden pogingen te ondernemen om op de website gebruikte software te decompileren of na te maken, deze op enige andere wijze te manipuleren of software te ontwikkelen die een inbreuk maakt op de door de exploitant gebruikte software.
 3. Het is de gebruiker verboden software te gebruiken die het de gebruiker mogelijk maakt zich een oneerlijk voordeel ten opzichte van medegebruikers of ten opzichte van de exploitant te verschaffen.
 4. De exploitant is te allen tijde bevoegd alle handelingen te verrichten die het mogelijk maken verondersteld misbruik op te sporen of te verhinderen.
 5. Een inbreuk op het bepaalde in dit artikel geeft de exploitant het recht het account van de gebruiker tijdelijk of blijvend te sluiten, zonder dat de gebruiker aanspraak maakt op enige restitutie of andersoortige compensatie.

ARTIKEL 10. COMMUNICATIE DOOR MIDDEL VAN DE WEBSITE

 1. De gebruiker staat ervoor in dat alle informatie die hij toevoegt aan de website, bijvoorbeeld aan het forum, geen inbreuk maakt op rechten van derden of op enig ander wettelijk voorschrift.
 2. Het is de gebruiker verboden inbreuk te maken op de privésfeer van medegebruikers van de website.
 3. Het is de gebruiker verboden bedreigende, racistische, pornografische, seksueel intimiderende of andere maatschappelijk onbetamelijke uitingen aan de website toe te voegen.
 4. Het is de gebruiker verboden virussen, wormen et cetera te verspreiden die de werking van soft- en hardware mogelijk kan beïnvloeden.
 5. Het is de gebruiker verboden de persoonlijke gegevens van andere gebruikers te achterhalen zonder de uitdrukkelijke toestemming van de desbetreffende gebruikers.
 6. Het is de gebruiker verboden berichten te verspreiden die uitsluitend de strekking hebben uiting te geven aan religieuze, politieke en levensbeschouwelijke overtuigingen.
 7. Het is de gebruiker verboden communicatie op welke wijze dan ook te blokkeren.
 8. Het is de gebruiker verboden enquêtes te houden of reclame te maken voor welk product of welke dienst dan ook.
 9. Een inbreuk op het bepaalde in dit artikel geeft de exploitant het recht het account van de gebruiker tijdelijk of blijvend te sluiten, zonder dat de gebruiker aanspraak maakt op enige restitutie of andersoortige compensatie, tenzij dit gelet op de aard en ernst van de inbreuk niet redelijk is.

ARTIKEL 11. BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST

 1. De gebruiker is te allen tijde bevoegd met onmiddellijke ingang zijn registratie ongedaan te maken, op de wijze die door de exploitant daartoe is aangegeven. Zo snel als redelijkerwijs mogelijk is, zal de exploitant alle gegevens van de gebruiker wissen. Door beëindiging van de overeenkomst verliest de gebruiker zijn aanspraak op het gebruik van het account en het bijbehorende spelaanbod.
 2. Indien de gebruiker die kosteloos van de website gebruik maakt, zich gedurende een langdurige periode niet op de website aanmeldt, is de exploitant bevoegd het desbetreffende account te verwijderen. De exploitant zal hiertoe eerst overgaan indien de gebruiker er minimaal één keer - door middel van een e-mailbericht - op is geattendeerd dat zijn inactiviteit de hierbedoelde consequentie met zich kan meebrengen.

ARTIKEL 12. ANSPRAKELIJKHEID

  Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van de exploitant is een vordering tot schadevergoeding tegen de exploitant, tegen de aan de exploitant gelieerde bedrijven, tegen derden die de exploitant ondersteunen bij de door de exploitant aangeboden producten en diensten, uitgesloten.
 1. De exploitant is niet aansprakelijk voor gegevensverlies, gevolgschade, geleden verlies of gederfde winst.
 2. De exploitant is niet aansprakelijk voor het gedrag van andere gebruikers op de website. De gebruiker kan per e-mail een klacht indienen indien hij in verband met de services op de website door medegebruikers van de website onprettig wordt benaderd. Voorts kan de gebruiker daar zelf maatregelen tegen nemen door de betreffende medegebruiker te "muten" waardoor de gebruiker geen berichten van de betreffende persoon meer ontvangt. Voor het overige kan de exploitant niet bij problemen tussen communicatie tussen gebruikers van de website worden betrokken.
 3. De exploitant en de aan hem gelieerde bedrijven spannen zich in om de juiste werking en de bereikbaarheid van de website te optimaliseren. Echter kunnen zij niet garanderen dat het aanbod op de website steeds onbeperkt beschikbaar is of dat alle voorzieningen op de website steeds probleemloos functioneren. Ter zake aanvaarden de exploitant en de aan hem gelieerde bedrijven dan ook geen enkele aansprakelijkheid.
 4. De exploitant is niet aansprakelijk voor programmeerfouten ten aanzien van de website. Voorts is de exploitant niet aansprakelijk voor virussen of ander schadelijke componenten die door middel van de website of door middel van de servers die de website toegankelijk maken, schade aanrichten aan hard- of software van de gebruiker.
 5. De exploitant is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het onderbreken van een spel door een technische storing.
 6. Indien en voor zover de gebruiker inbreuk maakt op het bepaalde in deze algemene voorwaarden, is de gebruiker verplicht de exploitant te vrijwaren van alle hieruit voortvloeiende schades en aanspraken van derden. De kosten en schade die uit een dergelijke inbreuk voortvloeien, komen voor rekening van de gebruiker.

ARTIKEL 13. SLOTBEPALINGEN

 1. Indien een klacht van een pro-user over de exploitant niet in onderling overleg kan worden opgelost, kan de gebruiker het geschil voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR-platform (www.ec.europa.eu/consumers/odr).
 2. De exploitant is te allen tijde bevoegd de inhoud van deze algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde inhoud van de algemene voorwaarden is pas van toepassing voor reeds geregistreerde gebruikers indien: een gewijzigd exemplaar van deze algemene voorwaarden aan de gebruiker beschikbaar is gesteld, en; de gebruiker vervolgens niet binnen veertien dagen per e-mail aan de exploitant te kennen heeft gegeven de toepasselijkheid van de gewijzigde algemene voorwaarden van de hand te wijzen.
 3. Indien de gebruiker de toepasselijkheid van de gewijzigde algemene voorwaarden van de hand wijst, wordt de overeenkomst beëindigd op het moment dat de gewijzigde voorwaarden voor de gebruiker van kracht zouden worden.
 4. De gebruiker is verplicht alle wijzigingen ten aanzien van de door hem opgegeven persoonlijke gegevens, met name wat betreft zijn e-mailadres, zo spoedig mogelijk aan de exploitant te melden. Indien de gebruiker deze verplichting niet nakomt, worden verkeerd geadresseerde mededelingen van de exploitant verondersteld door de gebruiker te zijn ontvangen.