Privacy beleid

Algemeen

Keezers.net, onderdeel van Dimat B.V., respecteert de privacy van alle gebruikers van de website Keezers.net (hierna aangeduid als "de website"). Keezers.net acht de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Keezers.net staat er dan ook voor in dat de door hem verkregen persoonsgegevens door hem vertrouwelijk worden behandeld conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016).

Keezers.net verwerkt persoonsgegevens die gebruiker zelf verschaft aan Keezers.net, zoals bij:

  • Het aangaan van een zogenoemde gebruiksovereenkomst, pakket of abonnement met Keezers.net, dan wel een koopovereenkomst;
  • Mailcontact;
  • Het inschrijven middels de website voor de ontvangst van nieuwsbrieven.

Keezers.net biedt middels de website een spelplatform voor gebruikers. Gebruikers kunnen zich op de website registreren waarbij persoonsgegevens door de gebruiker worden verstrekt. Het betreft hier de voor- en achternaam en leeftijd van de gebruiker, het e-mailadres van de gebruiker en een zelfgekozen gebruikersnaam en wachtwoord.

Gebruikers kunnen hun account upgraden naar een betaald account door een zogenoemd pakket of abonnement af te sluiten. In het kader van het uitvoeren van pakketten en abonnementen verstrekt de betreffende gebruiker betaalgegevens. Hiervoor worden, afhankelijk van de door de gebruiker gekozen betaalmethode, de diensten van een externe betaalprovider gebruikt. De betreffende betaalprovider verwerkt de betaalgegevens van de gebruiker om betalingen in het kader van pakketten en abonnementen te kunnen effectueren.

Gebruikers van de website kunnen een aantal privacy-instellingen onder hun account hanteren. Zo kan de gebruiker aangeven of bepaalde persoonsgegevens onzichtbaar zijn, zichtbaar zijn voor elke bezoeker van de website of alleen voor andere geregistreerde gebruikers. Het gaat hier bijvoorbeeld om behaalde scores.

Alle persoonsgegevens die de gebruiker middels de website of anderszins verstrekt, dan wel onder zijn account wijzigt, worden door Keezers.net verwerkt voor de doeleinden waarvoor gebruiker deze heeft opgegeven. Bijvoorbeeld indien de gebruiker zich op de website registreert en vervolgens eventueel een abonnement of pakket afsluit, worden de in dat kader opgegeven persoonsgegevens uitsluitend gebruikt om uitvoering te kunnen geven aan de gebruiksovereenkomst, het pakket of abonnement dat tussen de gebruiker en Keezers.net is aangegaan. Indien de gebruiker producten bij Keezers.net bestelt, worden de in dat kader opgegeven persoonsgegevens gebruikt om de bestelling bij de gebruiker te kunnen afleveren. Indien de gebruiker contact opneemt met Keezers.net voor bijvoorbeeld vragen of klachten, worden de in dat kader door de gebruiker verstrekte persoonsgegevens door Keezers.net uitsluitend verwerkt om het betreffende verzoek van de gebruiker in behandeling te kunnen nemen.

In het kader van de uitvoering van een tussen Keezers.net en een gebruiker gesloten overeenkomst, kunnen de door de gebruiker opgegeven persoonsgegevens worden gedeeld met derden die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn betrokken, zoals een door Keezers.net aan te wijzen transportbedrijf of leverancier voor het bij de gebruiker bezorgen van producten, maar ook een online betaalprovider voor de afwikkeling van betalingen middels de website.

Bovenstaande verwerking van persoonsgegevens is volgens de wet toegestaan op de grond dat gebruiker daarvoor impliciete of expliciete toestemming heeft gegeven, dan wel op de grond dat de verwerking noodzakelijk is om uitvoering te geven aan een tussen de gebruiker en Keezers.net gesloten overeenkomst of het verzoek van de gebruiker tot het sluiten van zodanige overeenkomst. "Overeenkomst" moet in dit kader ruim worden opgevat. Zo wordt de eventuele inschrijving voor de ontvangst van nieuwsbrieven ook als 'overeenkomst' aangemerkt.

Daarnaast verwerkt Keezers.net persoonsgegevens op de zogenoemde rechtsgrond "gerechtvaardigde belangen". Onder gerechtvaardigde belangen worden bijvoorbeeld begrepen het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen Keezers.net of derden, bijvoorbeeld in verband met het gebruik van de website. Voorts worden onder gerechtvaardigde belangen begrepen het verwerken (waaronder het opslaan mede begrepen) van persoonsgegevens door de hostingprovider van Keezers.net, om de website en e-mailvoorzieningen van Keezers.net te kunnen exploiteren en het delen van persoonsgegevens met een administratiekantoor om de administratie en boekhouding van Keezers.net te kunnen verzorgen.

In alle gevallen geldt dat uitsluitend daartoe geautoriseerde medewerkers van Keezers.net toegang hebben tot persoonsgegevens van de gebruiker en uitsluitend voor zover dat nodig is ter uitvoering van de aan hen opgedragen taken. Dit geldt ook ten aanzien van derden aan wie Keezers.net persoonsgegevens verstrekt zoals hierboven beschreven. Keezers.net zal persoonsgegevens van de gebruiker onder geen beding verkopen. De personen die onder verantwoordelijkheid van Keezers.net vallen, evenals door Keezers.net ingeschakelde derden, zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens van de gebruiker te respecteren. Voor zover Keezers.net de verwerking van persoonsgegevens uitbesteedt aan een derde partij, zal Keezers.net de noodzakelijke stappen ondernemen om te garanderen dat gebruiker persoonsgegevens voldoende worden beschermd. Zulke stappen omvatten, indien en voor zover dat volgens de wet is vereist, het hanteren van een verwerkersovereenkomst met dergelijke ontvangers om te zorgen dat zij dezelfde of vergelijkbare technische en organisatorische maatregelen treffen als Keezers.net, zodat gebruiker persoonsgegevens voldoende worden beschermd.

Google Analytics

Keezers.net verzamelt gegevens voor onderzoek teneinde een beter inzicht te krijgen in het gebruik van de website door de bezoekers/gebruikers daarvan. In dat kader maakt Keezers.net gebruik van Google Analytics om te helpen analyseren op welke wijze de website wordt gebruikt. Google Analytics maken gebruik van "cookies", tekstbestanden die op het apparaat van de gebruiker/bezoeker worden opgeslagen om logboekgegevens en het gedrag van de gebruiker/bezoeker op de website in anonieme vorm te verzamelen. Het IP-adres van de gebruiker wordt echter gemaskeerd, er is een verwerkingsovereenkomst aangegaan met Google en er wordt geen data doorgestuurd voor aanvullende Google-diensten.

Rechten van de gebruiker

De gebruiker heeft het recht om Keezers.net te verzoeken om inzage, wissing en rectificatie van zijn persoonsgegevens alsook om beperking van de hem betreffende verwerking. Voorts heeft gebruiker het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken en heeft gebruiker recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Voor zover de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op de van de gebruiker verkregen toestemming, heeft de gebruiker te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

De gebruiker heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of in geval gebruiker in een ander land dan Nederland woonachtig is, de toezichthoudende autoriteit aldaar.

Bewaren van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden door Keezers.net slechts bewaard voor zolang dat gelet op de doeleinden waarvoor zij zijn verkregen, noodzakelijk is. Keezers.net legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico's die de verwerking en de aard van te beschermen persoonsgegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.

Contact

Voor vragen over deze privacy policy of vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens van de gebruiker door Keezers.net, kan de betreffende gebruiker contact opnemen met Keezers.net. Keezers.net helpt gebruikers graag indien zij vragen of klachten hebben over de verwerking van de persoonsgegevens van de gebruiker door Keezers.net of indien de gebruiker persoonsgegevens wil wijzigen of verwijderen.